ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:ނަދީމް އަޙްމަދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A127607
އުފަން ތާރީހް:21/03/1982
އުމުރު:39
އެޑްރެސް:ގއ, ދާންދޫ, މާވަހަރު
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:20 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:15/03/2018
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:18/03/2018
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:25/11/2036
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
15/03/2018އާއިލާގެ މެމްބަރަކާއި އެކު ޖިންސީ އަމެލއް ހިންގުން25/11/2036، 20 އަހަރުބަންދުގައި