ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:ނަޛީރު އިބްރާހީމް
އައިޑީ ނަންބަރު:A069322
އުފަން ތާރީހް:20/06/1969
އުމުރު:52
އެޑްރެސް:ގދ, ފަރެސް މާތޮޑާ, ޕާލްޝޭޑް
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:20 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:17/02/2014
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:18/02/2014
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:13/02/2034
ހުރިތަން:އައްސޭރި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
2/17/2014ކުޑަ ކުއްޖަކާއިއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން (އަމިއްލަ ދަރިފުޅާމެދު ގަދަކަމުން)2/13/2034، 20 އަހަރުބަންދުގައި