ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:ނަޞްރުﷲ އިސްމާޢީލް
އައިޑީ ނަންބަރު:A255546
އުފަން ތާރީހް:17/02/1996
އުމުރު:25
އެޑްރެސް:ގއ, ކަނޑުހުޅުދޫ, ލިލީގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:20 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:29/11/2016
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:21/12/2016
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:08/02/2036
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
11/29/2016އާއިލާގެ މެމްބަރަކާއި އެކު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުން2/8/2036، 20 އަހަރުބަންދުގައި