ޑިސްކޮރިޕްސަން

47 - Rekifutha
ނަން:ރެކިފުތާ
އައިޑީ ނަންބަރު:A098689
އުފަން ތާރީހް:01/01/1927
އުމުރު:92
އެޑްރެސް:ގދ, ގައްދޫ, މަސްކޮތަންގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:02/04/2016
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:06/04/2016
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:15/01/2025
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
04/02/2016ކުޑަކުދިންނާއި ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން15 ޖެނުއަރީ 2025 / 10 އަހަރުޖަލުގައި