ޑިސްކޮރިޕްސަން

52 - Abdul Qafoor Qasim
ނަން:އަބްދުލް ޢަފޫރު ޤާސިމް
އައިޑީ ނަންބަރު:A126594
އުފަން ތާރީހް:16/06/1968
އުމުރު:51
އެޑްރެސް:ށ, ފޭދޫ, ބުލޫހެވަން
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:18 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:26/04/2017
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:26/04/2017
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:07/04/2031
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
04/26/2017އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައިހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާއިމެދު ޖިންސީއަމަލެއްހިންގުން07 އޭޕްރީލް 2031 / 18 އަހަރުޖަލުގައި