ޑިސްކޮރިޕްސަން

53 - Aminul islam
ނަން:އަމިނުލް އިސްލާމް
އައިޑީ ނަންބަރު:BJ0735650
އުފަން ތާރީހް:01/01/1994
އުމުރު:25
އެޑްރެސް:, ބަނގްލަދޭޝް,
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:7 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:26/04/2018
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:10/05/2018
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:26/01/2025
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
04/26/2018ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގަމުންދާ މަންޒަރެއް ކުޑަކުއްޖަކަށް ދެއްކުމުގެ ކުށް26 ޖެނުއަރީ 2025 / 7 އަހަރުޖަލުގައި