ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:އަޒްމީލް އަޙްމަދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A296493
އުފަން ތާރީހް:28/12/1990
އުމުރު:30
އެޑްރެސް:ސ, ހިތަދޫ, ހިތަދޫގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:16/03/2020
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:16/03/2020
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:02/07/2027
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
3/16/2020ކުޑަކުއްޖަކާއިއެކު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުން7/2/2027، 10 އަހަރުބަންދުގައި