ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:އަޙުމަދު އަސްލަމް
އައިޑީ ނަންބަރު:A011209
އުފަން ތާރީހް:22/06/1972
އުމުރު:48
އެޑްރެސް:ރ, މަޑުއްވަރި, އަލަނާސިގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:15 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:12/04/2012
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:17/04/2012
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:06/02/2027
ހުރިތަން:އައްސޭރި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
4/12/2012ކުޑަކުދިންނާއި ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން2/6/2027، 15 އަހަރުބަންދުގައި