ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:އަޙްމަދު ނިޒާރު
އައިޑީ ނަންބަރު:A314148
އުފަން ތާރީހް:05/02/1996
އުމުރު:25
އެޑްރެސް:ރ, މާކުރަތު, ނަލަހިޔާގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:20 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:21/04/2016
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:27/04/2016
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:27/07/2035
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
4/21/2016ކުޑަކުދިންނާއި ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން7/27/2035، 20 އަހަރުބަންދުގައި