ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:އަޙްމަދު ރަޝީދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A040830
އުފަން ތާރީހް:20/01/1969
އުމުރު:52
އެޑްރެސް:ކ, މާލެ, މއ.ސީނަރީވިޔު
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:29/11/2015
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:29/11/2015
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:16/07/2024
ހުރިތަން:މާލޭ އަހުލުވެރި މަރުކަޒު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
11/29/2015ކުޑަކުދިންނާއި ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން16 ޖުލައި 2024 / 10 އަހަރުމާލޭ އަހުލުވެރި މަރުކަޒު