ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:އަޙްމަދު ރިޔާޟް
އައިޑީ ނަންބަރު:A283760
އުފަން ތާރީހް:17/03/1991
އުމުރު:30
އެޑްރެސް:ޏ, ފުވައްމުލައް, ކިނބިދޫގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:25 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:26/10/2017
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:01/11/2017
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:29/07/2042
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
26/10/2017އާއިލާގެ މެމްބަރަކާއި އެކު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުން29/07/2042، 25 އަހަރުބަންދުގައި