ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:އަޙްމަދު އިބްރާހީމް
އައިޑީ ނަންބަރު:A085236
އުފަން ތާރީހް:17/11/1977
އުމުރު:43
އެޑްރެސް:ހދ, ކުޅުދުއްފުށި, އިރުޒުވާގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:15 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:17/03/2016
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:27/03/2016
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:02/03/2031
ހުރިތަން:އައްސޭރި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
3/17/2016އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައިހުރެ ކުޑަކުއްޖަކުލައްވައި ޖިންސީއަމަލެއް ހިންގުވުން3/2/2031، 15 އަހަރުބަންދުގައި