ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:އަޙްމަދު އިބްރާހީމް
އައިޑީ ނަންބަރު:A207670
އުފަން ތާރީހް:19/04/1935
އުމުރު:86
އެޑްރެސް:ނ, މަނަދޫ, ރޭނިގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:08/10/2018
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:13/10/2018
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:13/06/2028
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
08/10/2018ކުޑަ ކުއްޖަކާއިއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން13/06/2028، 10 އަހަރުބަންދުގައި