ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:އަޙްމަދު ވަޙީދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A220733
އުފަން ތާރީހް:24/12/1984
އުމުރު:36
އެޑްރެސް:ޅ, ނައިފަރު, މީނާރު
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:23/08/2020
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:22/09/2020
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:09/08/2030
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
8/23/2020ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ޖިންސީ ނިޔަތެއް އޮވެގެން ޤަސްދުގައި އަތްލުން8/9/2030، 10 އަހަރުބަންދުގައި