ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A214376
އުފަން ތާރީހް:08/09/1995
އުމުރު:25
އެޑްރެސް:ޅ, ނައިފަރު, ނޫރާނީމާގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:27/06/2019
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:07/07/2019
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:04/07/2029
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
27/06/2019ކުޑަ ކުއްޖަކާއިއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން04/07/2029، 10 އަހަރުބަންދުގައި