ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:އަޙްމަދު ފިރާޝް
އައިޑީ ނަންބަރު:A303694
އުފަން ތާރީހް:21/09/1990
އުމުރު:30
އެޑްރެސް:ގދ, މާތޮޑާ, ބުޗާގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:20 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:19/08/2019
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:19/08/2019
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:19/11/2036
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
8/19/2019އެކަކަށްވުރެ ގިނަމީހުން ބައިވެރިވެގެން ކުޑަކުއްޖަކާއިއެކު ޖިންސީ އަމަލު ހިންގުން11/19/2036 20 އަހަރުބަންދުގައި