ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:އަޙްމަދު ޒާހިރު
އައިޑީ ނަންބަރު:A050568
އުފަން ތާރީހް:21/07/1965
އުމުރު:56
އެޑްރެސް:ހ, ވަށަފަރު, މެޓްރޯވިލާ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:23 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:24/10/2011
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:30/10/2011
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:15/08/2034
ހުރިތަން:އައްސޭރި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
10/24/2011އާއިލާގެ މެމްބަރަކާއި އެކު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުން8/15/2034، 23 އަހަރުބަންދުގައި