ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:އަޙްމަދު ޙުސައިން
އައިޑީ ނަންބަރު:A221659
އުފަން ތާރީހް:01/06/1993
އުމުރު:28
އެޑްރެސް:ހދ, ހަނިމާދޫ, ލޭކޮކާ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:05/09/2016
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:26/09/2016
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:05/08/2026
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
9/5/2016ކުޑަކުދިންނާއި ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން8/5/2026، 10 އަހަރުބަންދުގައި