ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:އަޙްމަދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A012278
އުފަން ތާރީހް:24/08/1965
އުމުރު:55
އެޑްރެސް:ޅ, ހިންނަވަރު, ނަށާގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:15 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:12/08/2020
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:10/09/2020
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:28/05/2035
ހުރިތަން:އައްސޭރި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
8/12/2020އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައިހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާއިމެދު ޖިންސީއަމަލެއްހިންގުން5/28/2035 15 އަހަރުބަންދުގައި