ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:އާދަމް ނަޞީރު
އައިޑީ ނަންބަރު:A231700
އުފަން ތާރީހް:30/08/1998
އުމުރު:22
އެޑްރެސް:ހދ, ކުޅުދުއްފުށި, ކަސްތޫރިގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:1 އަހަރާއި 4 މަހާއި 24 ދުވަސް
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:25/09/2018
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:11/09/2019
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:31/03/2020
ހުރިތަން:

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
9/25/2018ކުޑަކުއްޖަކާއި އެކު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުމުގެ ނިޔަތުގައި އެ ކުއްޖާ ހުންނަ ގެއަށް ނުވަތަ އެ ކުއްޖާ އެވަގުތު ހުރިތަނަކަށް މީހަކު ވަނުން3/31/2020 1 އަހަރާއި 4 މަހާއި 24 ދުވަސްޙުކުމް ތަންފީޛްކޮށް ނިމިގެން ދޫކުރެވިފައި