ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:އާދަމް ސަޢީދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A015941
އުފަން ތާރީހް:29/09/1967
އުމުރު:53
އެޑްރެސް:ސ, ފޭދޫ, ކޯޒީކޯނަރ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:25 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:04/04/2013
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:04/04/2013
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:15/01/2038
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
4/4/2013ކުޑަކުދިންނާއި ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން1/15/2038 25 އަހަރުބަންދުގައި