ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:އާދަމް ޝަރީފް
އައިޑީ ނަންބަރު:A266254
އުފަން ތާރީހް:11/06/1970
އުމުރު:51
އެޑްރެސް:ކ, މާލެ, ދަފްތަރު ނަންބަރ 7675
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:20 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:18/09/2016
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:18/09/2016
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:13/01/2034
ހުރިތަން:

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
9/18/2016އާއިލާގެ މެމްބަރަކާއި އެކު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުން1/13/2034، 20 އަހަރުބަންދުގައި