ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:އާދަމް ޢަލީ
އައިޑީ ނަންބަރު:A125807
އުފަން ތާރީހް:09/11/1961
އުމުރު:59
އެޑްރެސް:ނ, މާޅެންދޫ, ރިއުސާންހައުސް
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:24 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:06/01/2013
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:06/01/2013
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:15/08/2036
ހުރިތަން:ހުޅުމާލެ ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
06/01/2013ކުޑަ ކުއްޖަކާއިއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން15/08/2036، 24 އަހަރުބަންދުގައި