ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:އިބްރާހީމް ނާފިޠް
އައިޑީ ނަންބަރު:A108959
އުފަން ތާރީހް:19/03/1989
އުމުރު:32
އެޑްރެސް:ބ, ކެންދޫ, ނީޔާމަ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:15 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:15/10/2018
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:18/10/2018
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:25/07/2033
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
15/10/2018އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައިހުރެ ކުޑަކުއްޖަކުލައްވައި ޖިންސީ އެމަލެއް ހިންގުވުން25/07/2033، 15 އަގަރުބަންދުުގައި