ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:އިބްރާހީމް ރަޝީދު ޙަސަން
އައިޑީ ނަންބަރު:A022559
އުފަން ތާރީހް:05/12/1965
އުމުރު:55
އެޑްރެސް:ކ, މާލެ, މ.އިރާސްމިކުގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:7 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:06/12/2019
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:06/12/2019
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:06/10/2026
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
12/06/2019އެއް ޖިންސުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުން10/06/2026، 7 އަހަރުބަންދުގައި