ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:އިބްރާހީމް އަކްރަމް
އައިޑީ ނަންބަރު:A239542
އުފަން ތާރީހް:03/08/1989
އުމުރު:31
އެޑްރެސް:ރ, އުނގޫފާރު, ބްލޫނިޔާގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:09/05/2011
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:26/05/2011
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:22/03/2020
ހުރިތަން:

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
09/05/2011ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ބަދުއަހުލާޤީ އަމަލެއް ހިންގުން22/03/2020، 10 އަހަރުދޫކޮށްލާފައި