ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު
އައިޑީ ނަންބަރު:A120611
އުފަން ތާރީހް:20/12/1976
އުމުރު:44
އެޑްރެސް:, ކުޑަހުވަދޫ, ފައިވްސްޓަރ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:15 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:26/10/2020
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:26/10/2020
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:23/10/2035
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
10/26/2020އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައިހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާއިމެދު ޖިންސީއަމަލެއްހިންގުން10/23/2035 15 އަހަރުބަންދުގައި