ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:އިސްމާޢީލް ރައޫފް
އައިޑީ ނަންބަރު:A219767
އުފަން ތާރީހް:16/10/1978
އުމުރު:42
އެޑްރެސް:މ, ދިއްގަރު, ބަށިމާގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:20 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:17/07/2018
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:17/07/2018
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:29/03/2035
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
17/07/2018އާއިލާގެ މެމްބަރަކާއި އެކު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުން29/03/2035، 20 އަހަރުބަންދުގައި