ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:މައްސޫދު
އައިޑީ ނަންބަރު:BY0069875
އުފަން ތާރީހް:25/03/1998
އުމުރު:23
އެޑްރެސް:, ,
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:13/11/2019
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:26/11/2019
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:11/10/2029
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
11/13/2019ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ޖިންސީ ނިޔަތެއް އޮވެގެން ޤަސްދުގައި އަތްލުން10/11/2029، 10 އަހަރުބަންދުގައި