ޑިސްކޮރިޕްސަން

48 - Mohamed Hassan Ahmed
ނަން:މުހައްމަދު ހަސަން އަހްމަދު
އައިޑީ ނަންބަރު:AE8760227
އުފަން ތާރީހް:01/01/1994
އުމުރު:25
އެޑްރެސް:, ބަނގްލަދޭޝް,
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:26/04/2018
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:08/05/2018
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:24/11/2026
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
04/26/2018ކުޑަކުދިންނާއި ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން24 ނޮވެމްބަރު 2026 / 10 އަހަރުޖަލުގައި