ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:މުހައްމަދު އަލްއަމިން
އައިޑީ ނަންބަރު:BB0360221
އުފަން ތާރީހް:12/04/1988
އުމުރު:33
އެޑްރެސް:, ,
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:06/08/2019
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:06/08/2019
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:23/06/2027
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
8/6/2019ކުޑަ ކުއްޖަކާއިއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން6/23/2027، 10 އަހަރުބަންދުގައި