ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:މުހައްމަދު ފަޟީލް
އައިޑީ ނަންބަރު:A064878
އުފަން ތާރީހް:01/01/1978
އުމުރު:43
އެޑްރެސް:ގއ, ކޮލަމާފުށި, އަސަރީގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:7 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:20/03/2019
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:04/11/2018
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:22/02/2025
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
20/03/2018ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުމަށް ގެއަކަށް ވަނުން22/02/2025، 7 އަހަރުބަންދުގައި