ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:މުޙައްމަދު ނަޞީމް
އައިޑީ ނަންބަރު:A309390
އުފަން ތާރީހް:06/09/1992
އުމުރު:28
އެޑްރެސް:ސ, ހިތަދޫ, އުލްފާމަންޒިލް
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:20 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:19/08/2019
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:19/08/2019
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:08/06/2039
ހުރިތަން:އައްސޭރި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
8/19/2019އެކަކަށްވުރެ ގިނަމީހުން ބައިވެރިވެގެން ކުޑަކުއްޖަކާއިއެކު ޖިންސީ އަމަލު ހިންގުން6/8/2039 20 އަހަރުބަންދުގައި