ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:މުޙައްމަދު ރަޝީދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A291079
އުފަން ތާރީހް:26/06/1991
އުމުރު:30
އެޑްރެސް:ހ, ދިއްދޫ, ސީސަންގެއާގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:15 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:11/09/2019
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:16/09/2019
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:15/07/2034
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
9/11/2019އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައިހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާއިމެދު ޖިންސީއަމަލެއްހިންގުން7/15/2034 15 އަހަރު