ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:މުޙައްމަދު އަޖްނާޒު
އައިޑީ ނަންބަރު:A099037
އުފަން ތާރީހް:13/04/1987
އުމުރު:34
އެޑްރެސް:ގދ, ނަޑެއްލާ, ރަބީއީމަންޒިލް
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:3 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:01/10/2020
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:21/10/2020
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:30/03/2023
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
10/1/2020ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގުނަވަނެއްދެއްކުން3/30/2023، 3 އަހަރުބަންދުގައި