ޑިސްކޮރިޕްސަން

49 - Mohamed Adam
ނަން:މުޙައްމަދު އާދަމް
އައިޑީ ނަންބަރު:A254592
އުފަން ތާރީހް:18/09/1963
އުމުރު:55
އެޑްރެސް:ރ, މަޑުއްވަރީ, ތުނޑި
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:15 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:03/10/2017
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:08/10/2017
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:04/10/2032
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
10/03/2017ކުޑަކުދިންނާއި ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން04 އޮކްޓޯބަރު 2032 / 15 އަހަރުޖަލުގައި