ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:މުޙައްމަދު އިރުފާން
އައިޑީ ނަންބަރު:A053384
އުފަން ތާރީހް:07/09/1980
އުމުރު:40
އެޑްރެސް:ކ, މާލެ, ގ.ފުރޫޝަން، ގ.ސަމަރބްލޫ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:24/07/2011
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:27/01/2020
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:24/01/2030
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
7/24/2011ކުޑަކުދިންނާއި ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން1/24/2030 10 އަހަރުބަންދުގައި