ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:މުޙައްމަދު ވަޙީދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A004223
އުފަން ތާރީހް:21/06/1974
އުމުރު:47
އެޑްރެސް:ޏ, ފުވައްމުލައް, ލިލީވިލާ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:18/11/2019
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:24/12/2019
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:21/12/2029
ހުރިތަން:ހުޅުމާލެ ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
11/18/2019ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ޖިންސީ ނިޔަތެއް އޮވެގެން ޤަސްދުގައި އަތްލުން12/21/2029، 10 އަހަރުބަންދުގައި