ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:މުޙައްމަދު މުޢާޛު
އައިޑީ ނަންބަރު:A036759
އުފަން ތާރީހް:22/05/1976
އުމުރު:45
އެޑްރެސް:ސ, މީދޫ, ސީސަންވާދީ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:24/09/2020
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:24/09/2020
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:22/09/2028
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
9/24/2020ޖިންސީ ނިޔަތެއް އޮވެގެން ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި އަތްލުން9/22/2028 10 އަހަރުބަންދުގައި