ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:މުޙައްމަދު މޫސާ
އައިޑީ ނަންބަރު:A056422
އުފަން ތާރީހް:24/04/1970
އުމުރު:51
އެޑްރެސް:ކ, މާލެ, ހ.ލަކީލޮޖް
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:20 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:18/02/2020
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:18/02/2020
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:06/10/2035
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
2/18/2020އާއިލާގެ މެމްބަރަކާއި އެކު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުން10/6/2035 20 އަހަރުބަންދުގައި