ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:މުޙައްމަދު ސުހައިލް
އައިޑީ ނަންބަރު:A398939
އުފަން ތާރީހް:13/08/1992
އުމުރު:28
އެޑްރެސް:ގދ, ރަތަފަންދޫ, ނީލްވިލާ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:04/08/2019
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:04/08/2019
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:26/01/2025
ހުރިތަން:އައްސޭރި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
8/4/2019ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގާކަން އެނގިހުރެ އެމައުލޫމާތު ސިއްރުކުރުން1/26/2025، 10 އަހަރުބަންދުގައި