ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:މުޙައްމަދު ޒަމީރު
އައިޑީ ނަންބަރު:A053730
އުފަން ތާރީހް:07/12/1979
އުމުރު:41
އެޑްރެސް:ގއ, ގެމަނަފުށި, ހިތްފަސޭހަ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:29/09/2020
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:29/09/2020
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:15/05/2026
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
9/29/2020ކުޑަ ކުއްޖަކާއިއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން5/15/2026، 10 އަހަރުބަންދުގައި