ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ
އައިޑީ ނަންބަރު:A243967
އުފަން ތާރީހް:01/07/1986
އުމުރު:35
އެޑްރެސް:ހދ, ނެއްލައިދޫ, ޕެސާނޯ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:28/10/2019
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:28/10/2019
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:20/09/2029
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
10/28/2019ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ޖިންސީ ނިޔަތެއް އޮވެގެން ޤަސްދުގައި އަތްލުން9/20/2029، 10 އަހަރުބަންދުގައި