ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:މޫސާ އާދަމް
އައިޑީ ނަންބަރު:A017876
އުފަން ތާރީހް:26/08/1970
އުމުރު:50
އެޑްރެސް:ސ, މަރަދޫ, ފޮރެސްޓް
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:20 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:16/10/2016
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:13/11/2016
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:13/04/2036
ހުރިތަން:އައްސޭރި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
10/16/2016ކުޑަކުދިންނާއި ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން4/13/2036، 20 އަހަރުބަންދުގައި