ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:މޫސާ މުޙައްމަދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A281473
އުފަން ތާރީހް:06/10/1991
އުމުރު:29
އެޑްރެސް:ޏ, ފުވައްމުލަށް, ތުއްފާޙުގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:20 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:17/06/2014
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:30/06/2014
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:10/01/2034
ހުރިތަން:އައްސޭރި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
6/17/2014އާއިލާގެ މެމްބަރަކާއި އެކު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުން1/10/2034، 20 އަހަރުބަންދުގައި