ޑިސްކޮރިޕްސަން

50 - Moosa Abdul Qadir
ނަން:މޫސާ ޢަބްދުލްޤާދިރު
އައިޑީ ނަންބަރު:A000415
އުފަން ތާރީހް:17/10/1945
އުމުރު:73
އެޑްރެސް:ލ, މާވަށް, ކޯޒީކޯނަރ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:15/10/2017
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:23/10/2017
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:03/10/2027
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
10/15/2017ކުޑަކުދިންނާއި ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން03 އޮކްޓޯބަރު 2027 / 10 އަހަރުޖަލުގައި