ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:ފަތުޙުﷲ ޖަމީލް
އައިޑީ ނަންބަރު:A210623
އުފަން ތާރީހް:14/04/1991
އުމުރު:30
އެޑްރެސް:ނ, މަގޫދޫ, ޖަހާމުގުރިގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:12/04/2013
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:12/11/2013
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:05/07/2023
ހުރިތަން:އައްސޭރި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
04/12/2013އާއިލާގެ މެމްބަރަކާއި އެކު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުން07/05/2023، 10 އަހަރުބަންދުގައި