ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:ޖާފަރު ސުލްތާން
އައިޑީ ނަންބަރު:Z0223158
އުފަން ތާރީހް:08/08/1978
އުމުރު:42
އެޑްރެސް:, ,
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:15 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:20/11/2016
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:20/11/2016
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:18/10/2029
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
11/20/2016ކުޑަކުދިންނާއި ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން10/18/2029، 15 އަހަރުބަންދުގައި