ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:ޙަސަން އަނީލް
އައިޑީ ނަންބަރު:A115776
އުފަން ތާރީހް:17/04/1984
އުމުރު:37
އެޑްރެސް:ޅ, ނައިފަރު, ހަބަރޭވިލާ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:24/04/2019
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:24/04/2019
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:15/04/2029
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
24/04/2019ކުޑަ ކުއްޖަކާއިއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން15/04/2029، 10 އަހަރުބަންދުގައި