ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:ޙަސަން އަޙްމަދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A156623
އުފަން ތާރީހް:24/01/1965
އުމުރު:56
އެޑްރެސް:ރ, އަލިފުށި, މަސްކޫރާގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:7 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:24/04/2017
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:27/04/2017
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:15/02/2024
ހުރިތަން:ހުޅުމާލެ ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
4/24/2017ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގަމުންދާ މަންޒަރެއް ކުޑަކުއްޖަކަށް ދެއްކުމުގެ ކުށް2/15/2024 7 އަހަރުބަންދުގައި